Huishoudelijk reglement

Hieronder staat het Huishoudelijk reglement vermeldt zoals deze is vastgesteld op de algemene ledenjaarvergadering op 17 april 2001 te Rijsoord.

Begripsbepalingen
Artikel 1.
In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:
 • De vereniging: De Eerste Rijsoordse Hengelsportvereniging “De Waal” met de zetel te Rijsoord.
 • De Statuten: De statuten van de vereniging, zoals laatstelijk gewijzigd bij notariële akte, de dato 13 oktober 1998. Verleden voor notaris Bormans, te Barendrecht.
 • Het bestuur: Het bestuur van de vereniging.

Contributie betaling
Artikel 2.
 • De inschrijvingskosten bedragen € 5,- en moet gelijk met de eerste contributiebetaling worden voldaan.
 • De jaarlijkse contributie moet door een lid, jeugdlid of begunstiger bij vooruitbetaling op uiterlijk 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan. 
 • De betaling kan plaatsvinden: 
  1. door storting op de bankrekening van de vereniging 
  2. door betaling contant aan de penningmeester. 
 • Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende (jeugd)lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald , dan treedt art. 7. lid 2.sub c van de Statuten in werking, het lidmaatschap eindigt.
 • De contributie voor het komende verenigingsjaar welke niet op 31 december is voldaan, wordt op 1 januari verhoogd met een door het bestuur periodiek vast te stellen bedrag voor extra administratie en portokosten. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalige inschrijfkosten bij toetreding als lid van de vereniging. 
 • Begunstigers betalen een minimum bijdrage van € 10.- per jaar.
 • Het bestuur is gerechtigd, indien de financiële positie van de vereniging dit vereist, een voorstel tot wijziging van de contributie en inschrijvingskosten ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.

Overtredingen
Artikel 3.
De overtredingen als bedoeld in de statuten bestaan uit:
 • Het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de Visserijwet en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften en de door de vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte vergunning of “Grote Vergunning”.
 • Het kopen, of verkopen van vis , gevangen in de door de vereniging geëxploiteerde viswateren.
 • Gevangen karpers moeten na meting in het zelfde water worden terug gezet.
 • Het gebruiken van vangmiddelen of methoden, waarvan de toepassing volgend de Visserijwet of andere overheidsvoorschriften verboden is, of waarvoor geen vergunning is verstrekt.
 • Het vissen zonder vergunning en/of medewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder vergunning in de door de vereniging geëxploiteerde viswateren.
 • Het hinderen, beledigen of bedreigen van controleurs als genoemd in artikel 17 van de statuten.
 • Onbehoorlijk gedrag en/of het plegen van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de vereniging.
 • Het beschadigen of lichten van de fuiken van de beroepsvisser.

Gedragsregels
Artikel 4.
 • Bij het vissen op karper is het alleen toegestaan wijd te vissen indien andere vissers daar niet door gehinderd worden.Tijdens wedstrijden, georganiseerd door de vereniging, dient men zodanig met elkaar om te gaan dat iedereen op redelijke afstand van elkaar kan vissen. 
 • Het is verboden om overlast door beetmelders, muziek of anders te veroorzaken voor omwonenden.
 • Heb respect voor de natuur. Beschadig geen oeverbeplanting en laat geen afval achter op of rond de visplek, ook al is dit niet van u afkomstig.
 • Ieder lid heeft het recht zijn of haar visserij te beoefenen, ongeacht de beviste vissoort of vismethode.
 • Gebruik bij het vissen op afstand altijd een toplood.
 • Gebruik bij het vissen op karper en snoek een deugdelijke "onthaakmat", zodat de vis onbeschadigd kan worden terug gezet in het water waarin hij is gevangen.
 • Behandel elke vis met respect en raak deze alleen aan met natte handen.
 • Gebruik alleen visveilige onderlijnmontages en voorkom dat een vis de haak slikt.
 • Voorkom onnodig leed door voorzichtig te onthaken en een goede hakensteker of tang te gebruiken.
 • Ga verantwoord om met leefnet of bewaarzak.
 • Heb respect voor andere vissers en hun eigendommen, wees tolerant.
 • Meld calamiteiten bij het bestuur of de politie.
 • Zorg voor de juiste vergunningen.

Bestuursbevoegdheid
Artikel 5.

De bestuursbevoegdheid zoals vastgelegd in de Statuten artikel 14. Lid 2. Sub a. wordt voor wat betreft het aangaan van overeenkomsten aangevuld met het volgende:
 • Het bestuur is bevoegd alle uitgaven te doen conform de door de ledenvergadering goedgekeurde begroting.
 • Het bestuur is daarenboven bevoegd om dringende redenen incidentele uitgave doen tot een maximum totaal bedrag van € 10.000,00 per jaar.

Commissie van beroep
Artikel 6.

 • De commissie van beroep bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend voorzitter aan.
 • Het bestuur zendt een beroepschrift als bedoeld in art 5. Lid 4. Of art.7 lid 8. Van de statuten onverwijld naar de commissie van beroep in zoveel exemplaren als er commissieleden zijn, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie uitspraak moet hebben gedaan. De voorzitter en bij diens afwezigheid de plv. voorzitter draagt er zorg voor dat een voltallige commissie bestaande uit drie personen wordt samengesteld uit de leden, en dat alle leden en het plv lid een exemplaar van het beroepschrift ontvangen . Het beroepschrift moet vergezeld gaan van een bericht op welke datum, tijd en plaats het beroepschrift behandeld zal worden.
 • De commissie beslist nadat zij de betrokken aanvrager van het lidmaatschap of het betrokken lid heeft gehoord of nadat de aanvrager resp. lid, na herhaald verzoek , daaraan geen gehoor heeft gegeven. De commissie is verplicht het bestuur te horen. Zij kan inzage vorderen van alle stukken die op de te behandelen zaak betrekking hebben.
 • De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Elk lid of plv.lid heeft 1 stem. De vergadering van de commissie is besloten.
 • De commissie legt haar uitspraak , met redenen omkleed vast in een geschrift ondertekend door de drie leden die over het onderwerpelijke beroepschrift hebben geoordeeld. De uitspraak wordt binnen 2 weken aangetekend aan de betrokken persoon toegezonden onder gelijktijdige toezending aan het bestuur.

Wedstrijdcommissie
Artikel 7.

 • De wedstrijdcommissie bestaat uit tenminste drie leden. Zij wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris aan.
 • De wedstrijdcommissie heeft als taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te organiseren. De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van datum, plaats en uur worden vastgesteld in overleg met het bestuur.
 • De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het doen van uitgaven , buiten het toegekende budget is goedkeuring bereist van het bestuur.
 • De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd tot besluiten wanneer tenminste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn . Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk commissielid heeft 1 stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Beheerder accommodatie
Artikel 8.

 • De beheerder zorgt voor een ordentelijk beheer van het clubgebouw zoals : 
  1. Het exploiteren van het kantinedeel ten behoeve van leden en bezoekers.
  2. Het onderhoud binnen het clubgebouw v.w.b. reinigen van de vloer, ramen, toiletten en keuken.
  3. Het bijhouden van de voorraden consumptieartikelen.
  4. De geldelijke maandopbrengst moet door de beheerder binnen 5 dagen na het verstrijken van de maand bij een daartoe door het bestuur aangewezen bank worden gestort en een schriftelijke specificatie aan de penningmeester worden overhandigd.
  5. Alle werkzaamheden te verrichten welke in overleg met het bestuur afgesproken zijn.
  6. De beheerder heeft zich te houden aan de richtlijnen van het bestuur. 
 • Het bestuur vergoedt de gemaakte kosten aan de beheerder.
 • De beheerder kan zich in zijn werk laten bijstaan door een assistent(e) en met deze een taakverdeling afspreken. Een assistent(e) behoeft de goedkeuring van het bestuur.